Una llicència papal a Castelló d'Empúries


Dades arxivístiques del documentCAT AMCE 10. Comunitat de preveres de Santa Maria. Privilegi concedit pel papa Gregori XIII a la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries el dia 1 de març de 1584.

Història arxivística

Inicialment aquest document en pergamí formava part de l’arxiu de la Comunitat de preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries però en algun moment indeterminat fou sostret i durant anys restà en mans de particulars. A finals del passat 2020 ingressà a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries i forma part d’un petit fons amb documents de la Comunitat de Preveres. Actualment està a disposició de la ciutadania per a la seva consulta i el seu estudi.

Contingut

Es tracta d’un privilegi concedit pel papa Gregori XIII a la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries pel qual els dona llicència per poder celebrar misses de difunts a la capella de Sant Miquel, situada a la nau lateral de migdia del temple parroquial.

Aquesta capella estava gestionada per una confraria sota l’advocació de l’arcàngel Sant Miquel. La confraria integrava dos gremis professionals tant diferents com els comerciants, botigueres, especiers i candelers, i els de la gent de ploma, com els notaris i escrivents. A mitjans del segle XV els confrares van encarregar un retaule dedicat al seu patró per ornamentar la capella. Probablement els autors de l’obra són els pintors gironins Joan Antigó i Honorat Borrassà amb la col·laboració de Francesc Vergonyós I. D’aquest gran retaule avui només se’n conserven dues taules amb quatre escenes pintades i es poden veure al Museu d'Art de Girona.

El pergamí, datat a Roma l’1 de març de 1584, porta el segell pontifici o butlla per acreditar-ne l’autoria. Formalment és un document molt interessant, tot el seu perímetre està decorat amb motius vegetals realitzats en tinta negra i a la línia superior hi ha caplletres molt ben ornades.

Dels plecs de la part inferior del pergamí en penja una corda de seda groga i vermella, a l’extrem de la qual hi ha la butlla amb forma de medalló de plom on, en una de les cares, hi ha les efigies de Sant Pere i Sant Pau gravades al costat de la paraula Pape. Mentre que a l’altra cara s’hi llegeix la inscripció Gregorius Papa XIII.


Context

A partir del Concili de Trento l’església ordena a tots els estaments que recopilin, inventariïn i dipositin en espais segurs tota la seva documentació, originant d’aquesta manera els arxius eclesiàstics. En aquest sentit, es conserven diverses ordres dels segles XVI i XVII emeses pels bisbes de Girona i adreçades a la comunitat de preveres de Santa Maria a fi de preservar els llibres i els documents de la parròquia. A començament del segle XVIII el bisbe Miquel Joan de Taverner i Rubí va manar fer un inventari on es recollissin totes les escriptures, manuals i documents que es conservaven. Aquest llibre inventari ha arribat fins avui i es custodia a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries. Iniciat el 14 d’octubre de 1718, porta per títol Inventari de tots los llibres, privilegis, actes, papers y notes que son en lo Arxiu Peculiar y casa del Concell de la Comunitat de Preveres de l’església parroquial de la Verge Maria de Castelló de Ampurias.

En aquest punt cal fer esment d’una anotació que consta al revers de la butlla recentment ingressada a l’arxiu. Es tracta d’una anotació simple que indica que el pergamí va ser registrat en algun llibre-inventari de la Comunitat de Preveres de Castelló. La nota que es pot llegir diu: “Es [a]notat en lo llibre de Inventari: nº 68”.

Revisant l’inventari de 1718, efectivament trobem el resgest o descripció que concorda exactament amb la butlla recuperada i ingressada aquestes darreres setmanes.

Com a curiositat, el papa Gregori XIII, que signa la butlla, és el pontífex que se li atribueix, entre altres coses, la creació del calendari gregorià, vigent des del 1582.

Per saber-ne més:

- Pujol i Canelles, Miquel. “El retaule de Sant Miquel de Castelló d’Empúries i els seus autors”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, [en línia], 1988, Vol. 30, p. 233-59. https://raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54020/64442 [Consulta: 22-02-2022].

- Roig Simon, Marisa. “La Institució Parroquial a Castelló d’Empúries: història del seu arxiu”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, [en línia], 1999, Vol. 32, p. 315-56, https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93264 [Consulta: 22-02-2022].

- Roig Simon, Marisa i Fernández Domènech, Meritxell (2017): Castelló, vila d’arxius. 30 anys d’arxiu municipal a Castelló d’Empúries. Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Comentaris