L’arrendament de la venda del peix salat al segle XVIII a l’Escala

L’arrendament de la venda del peix salat al segle XVIII a l’Escala


Dades arxivístiques del document
AME, Fons Ajuntament de l'Escala, Concessions i arrendaments de béns del municipi, Llibre dels arrendaments o tabes de l'Escala de 1765 a 1836, f.159.

Història arxivística
A l'Arxiu Municipal de l'Escala hi ha nombrosos documents que fan referència al segle XVIII, un dels quals, el llibre dels arrendaments o tabes de l'Escala de 1765 a 1836, que hem donat a conèixer en motiu de la publicació del llibre La salaó de peix a Empúries i l'Escala. Del garum a l'anxova, catàleg editat en motiu de l’exposició temporal del mateix títol, organitzada conjuntament pel Museu de l'Anxova i de la Sal i el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries l'any 2014.

Des del segle XVI les universitats, els ajuntaments de l'època, per finançar l'hisenda municipal tenien la potestat d'arrendar anualment la venda al menor de productes considerats de primera necessitat com el pa, l'oli, la sal, el vi, la carn i el peix salat, així com també de serveis diversos com hostals o molins. Els arrendaments eren a particulars mitjançant subhasta pública al millor postor i havien d'observar una estricta normativa pel que feia a la fixació de preus, els horaris de venda o l'estat dels aliments. 

Contingut
Transcrivim a continuació l'arrendament de peix salat de l’any 1775 com a mostra:

Qualsevol persona que vulla entendrer en arrendar lo Dret del Peix Salat de la Vila y Port de la Escala per temps de un any que comensarà a córrer lo dia primer de Janer de 1775 y finirà lo últim dia de Desembre de dit any: Sàpia que los Magnífichs Regidors de dita Vila y Port ne firmaran Acte de Arrendament y prometran estar de evicció baix la obligació dels rèddits y emoluments de la mateixa Vila y Port ab los Pactes Següents.
Primo. Sàpia qui arrendarà: Que cobrarà de Drets de tot gènero de peix salat se desembarcarà en lo Port o platjas de la present Vila, dos sous barcelonesos per quintar (esto es) del Bacallà, Peixopalo, tunyina, y altres. Y de la Arengada un sou de la pròpria moneda per miller y sis diners de la mateixa moneda del miller de la Mariquita (arengada petita); y per cada barril gros de sardina confita o anxova també sis diners, y dels petits de dita moneda tres diners.
Item Sàpia: Que tots los habitants són franchs de semblants drets, y de demanar llicencia.
It. Sàpia: Que lo preuhs prometrà pagarà ab dos iguals pagas al Honor. Depositari, la primera per Pasqua de Resurrecció y la altra lo dia finirà dit Arrendament ab moneda de or o plata.
It. Sàpia: Que deurà donar fermansas idoneas a coneguda de dit Magnífich Ajuntament.
It. Sàpia: Que deurà donar deu rals de ardits luego de haverseli lliurada la present tabba, al secretari de la present Vila (esto es) deu sous per la que se li lliurarà, y altres deu sous per la còpia que quedarà buydada al llibre de Tabbas que es lo present llibre.
It. Sàpia: Que en quant a la sisena se arreglarà conforme està diposat per lo Real y Supremo Consell com y també que dit arrendament se farà baix las reglas, condicions y calitats ab que se executant los de las Rendas Reals.
It. Y finalment sàpia: Que deurà pagar al Nott y corredor sos Justos Salaris. Se ha arrendat lo dia 23 Desembre a Salvador Fornés per preu de 36 lliures".

Context
En els llistats de tabes arrendades s'especifica el peix desembarcat a l'Escala, tant de pescadors o comerciants escalencs com forasters, de Mataró, Figueres, Vilanova, Sitges o Arenys: bacallà, tonyina, peixopalo i arengades. Amb els anys es van introduint modificacions en les obligacions de l’arrendament com l'obligació de pagar mallals d'oli o atxes per l'església, o la d'anar intentant evitar fraus en el descarregament de peix pescat forà.

Més informació
La salaó de peix a Empúries i a l’Escala. Del garum a l’anxova. Museu de l’Anxova i de la Sal i Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. 2014. 

Comentaris